Disclaimer

Algemeen
Op onze website wordt u informatie aangeboden over onze activiteiten, producten en diensten. U kunt ook online reageren op woningen of hierover meer informatie opvragen.

Voor het aanbieden en leveren van onze producten en diensten op deze website maken wij gebruik van persoonsgegevens en maken wij gebruik van cookies. In het Privacy Statement en Cookiebeleid vindt u informatie over de manier waarop wij met deze gegevens omgaan en hoe uw privacy wordt beschermd. Door het bezoeken en het gebruiken van de website stedelink.nl, hierna te noemen “website”, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer, het Privacy Statement en ons Cookiebeleid.

Stedelink voert het beheer over de pagina’s. Wij kunnen de disclaimer te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de disclaimer te controleren. Op deze website is Nederlands recht van toepassing.

 

Informatie op deze website
Wij hebben deze website met grote zorg samengesteld, maar wij kunnen de volledigheid en juistheid van alle op deze website voorkomende gegevens niet garanderen. Stedelink is niet aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op onze website te wijzigen.Verwijzingen naar, of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Stedelink aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Stedelink behoudt zich het recht voor om iedere link op enig moment te beëindigen.

 

Functioneren van deze website
Wij doen ons uiterste best om de werking en toegankelijkheid van onze website te waarborgen, maar wij kunnen een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid niet garanderen. Stedelink is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Stedelink is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door het internet. Stedelink kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor middels deze website of anderszins langs elektronische weg optredende fouten en vertragingen in het verstrekken van informatie door u of door Stedelink.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De website bevat veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Stedelink en derden rusten. Te denken is aan tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina’s. Mede om onze belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

– Het is de gebruiker van de website niet toegestaan onderdelen van www.stedelink.nl elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om de website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
– Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stedelink.
– Het is de gebruiker van de website in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.stedelink.nl, mits naar de homepage wordt gelinkt. Stedelink behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ die direct naar bepaalde onderdelen van de website verwijzen.
– Het is de gebruiker van de website niet toegestaan een hyperlink naar www.stedelink.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.
– Het is de gebruiker van de website niet toegestaan van de website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of die anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.
– Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het Stedelinkdomein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina’s aangegeven afwijkende voorwaarden. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina’s.

 

Heeft u twijfels over de rechten op de aangeboden informatie of vragen over deze disclaimer? Neem dan contact met ons op.